वर्ग समझदार नामांकन

 

 

कक्षावार नामांकन दिनांक 31/07/2018 को

 

कक्षा एक      दो     तीन    चार     पांच     छः     सात    आठ    नौ       दस     ग्यारह मानविकी ग्यारह विज्ञान बारह मानविकी बारह विज्ञान कुल संख्या
लड़का 58 44 61 60 66 69 55 61 81 55 25 33 19 29 716
लड़की 30 38 31 38 24 29 42 52 46 37 15 22 16 13 433
कुल संख्या 88 82 92 98 90 98 97 113 127 92 40 55 35 42 1149